Mesepszichológia, meseterápia, jelentkezzen a 2024-ben induló alap- és középszintű online vagy hagyományos képzéseinkre, tanfolyamainkra! Fairy tale psychology & therapy. Társasházkezelés.

 e-pakk Mesehős-módszer

Nyitólap

MESEHŐS - módszer

Mesehős komplex mesediagnosztikai és -terápiás módszer ®

A módszer lélektani, szakmai háttere azonos  a művészetekben keletkező művek készítésében szerepet játszó egyik személyiségvédő lelki mechanizmussal, a kivetítéssel (projekcióval). Ez egy nem tudatos lelki folyamat, amely a módszer alapját képező speciális meseíratási instrukcióval elkészített saját írású mese segítségével tudatosulhat. Teljesülésével válik valóra Carl Gustav Jung munkásságának egyik hiányossága, problémája, hogy az archetípusok tartalommal való felruházásához azok tudatosulása szükséges. Megjelenhetnek köztük vágyak, érzelmek, lelki problémák, félelmek, mindazon élet- és egyéb események, amelyeket mindenki át-, megél. Az elkészült mesék több szempont szerint,  narratív pszichológiai módszerekkel feldolgozhatók, elemezhetők. A mért változók alkalmasak mind kvalitatív, mind kvantitatív, azaz minőségi és mennyiségi feldolgozásra. Patológiás tartalmak, mentális állapotzavarok is feltárhatók általuk.

módszer pszichodiagnosztikai konstruktuma megfelel a projektív tesztek ismérveinek. Alkalmas személyiségdiagnosztikai, több változós elemzésre, a ráépülő szakmai ismeretek révén szintén több változós, többféle terápiás módszertanba is beilleszthető tanácsadáshoz és gyógyító tevékenység fő vagy kiegészítő, támogató eszközének. Terápiás eszköztára, módszertana  jól igazítható a kliensek személyiségéhez, mentális állapotzavaraihoz, szintjéhez, lelki terheihez, terhelhetőségéhez.

Mi kell a boldogsághoz?

Véleményünk szerint nem csak a problémák megoldása, hanem a mindennapok eseményeinek más szemmel, érzelmekkel, érzésekkel és tudatossággal való kezelése is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a személyiség, -jegyei és a személy élete harmóniában legyen. Az egészséges személyiség, vele és az életvitellel összhangban levő személyiségjegyek nélkülözhetetlenek a boldogsághoz. A Mesehős-módszer alkalmas eszköze a mentálhigiénés ellátásnak, tanácsadásnak.

Mesehős-módszer tudományossága?

A Mesehős-módszer szakmai, tudományos megalapozottságát, tanácsadásra és egyes mentális állapotzavarok feltárására, kezelésére való alkalmasságát esettanulmányok, több száz fős, kis mintás, kényelmi mintavételezésen alapuló egyetemi szakdolgozatok, műhelymunkák, kutatások igazolják. Elméleti hátterét, alkalmazási gyakorlatát, nem reprezentatív mintán mért csoportos eredményeit, esettanulmányok általi igazolását több tudományos, szakmai  konferencián (pl. MPT Országos Tudományos Nagygyűlés 2015, 2017) bemutattuk.

Mesehős-módszer, meseterápia jövőképe?

Történelmi, statisztikai adatok, tények igazolják, hogy lelki támogatásra, netán kezelésre az emberiség egy részének a fejlődése során végig szüksége van. Jellemzői meghatározhatók. Mentális állapotzavarokkal rendelkezők nagy száma, a zavarok változó tartalma, időisége, a lelkileg  egészséges személyek problémái és mindezek népegészségügyi ellátási megoldatlansága máig probléma. Gazdaságilag fejlett országokban a rászorultak kb. 50%-a, a világ elmaradottabb országaiban 80%-a nem jut ellátáshoz. Az ellátást igénylők számához képest aránytalanul alacsony számú és hatékonyságához képest magas költségű a szakemberek létszáma, az ellátó szervezetek működtetése. További gond az ellátatlanság miatt pl. egyes mentális beteségek   generációk közti kölcsönhatása, kumulálódása. Tudták pl., hogy a depresszióval vagy tartós betegséggel rendelkező szülők viselkedési, életviteli mintája a nevelés és gyermekeik kora életkori traumatizálódása révén tovább adódik?  Ez a folyamat egyik gyakori oka a gyermekkori mentális állapotzavarok, pszichopatológiák kialakulásának, generációs "örökléseinek".  

A WHO 2013-2030 közötti cselekvési tervében szerepel az ellátás megváltoztatása, közösségivé tétele. A változás igényét, céljait, az új módszerek  alkalmazásának szükségességét 43 ország pszichológiai szervezete már elfogadta. 

 

Ezzel elérkeztünk a jövőhöz. Sok új, közösségi ellátási  módszer megjelenése, tudományosan igazolt eredményei  alapján kimondható, hogy  speciális módszertanokon alapuló lelki és egyéb segítő ellátásra, gondozásra, támogató segítségre nagy szükség van. Legújabbkori immár tudományosan is igazolt megoldása  egy  kis létszámú szakember pl. pszichológusok stb. által szakmailag képzett, vezetett, irányított, ellenőrzött, nagy számú, specializált részképzettségű tanácsadók, szakosodott gyógyítók (szakterapeuták) bevonása, szolgáltatásai. Közéjük tartozhatnak majdan és már azok is, akik nálunk vagy más képző szervezetek tudományosan igazolt módszereit megtanulták, alkalmazzák.   

*A módszerről szóló kérdéseidet elküldheted a címünkre!

Vissza a lap elejére